گزارش کارآموزی پتروشیمی اراک | ایران نشر

گروه آموزشی ایران نشر
مرجع کتاب و پروژه و مقاله و سوالات ارشد-دکتری و استخدامی و گزارش کار و طرح های توجیهی

راهنماي خريد
۱- بر روی دکمه (خرید آنلاین) کلیک کنید.

۲- ایمیل و مشخصات خود را وارد نمایید.

۳- بلافاصله به درگاه اینترنتی پرداخت وارد میشوید و موارد خواسته شده را تکمیل نموده و بر روی پرداخت کلیک نمایید.

- برای پرداخت نیاز به شماره کارت بانک (شماره ی ۱۶ رقمی روی کارت)، رمز دوم، کد CVV2 و تاریخ انقضاء دارید که همه آنها به جز رمز دوم، روی کارت شما حک شده است.

- رمز دوم کارت خود را می توانید از شعبه یا دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود دریافت کنید.

(شما با کلیه کارت بانک ها میتوانید پرداخت را انجام دهید)

۴- پس از پرداخت آنلاین موفق، از سایت بانک مجدداً به سایت ایران نشر هدایت خواهید شد و میتوانید محصول مورد نظر خود را دانلود کنید.

راه اندازی سیستم فروش آنلاین فایل ایران نشر

همکاری در فروش فایل شاپرفا

گزارش کارآموزی پتروشیمی اراک

[فرمت:PDF | زبان:فارسی | تعداد صفحات:۳۰ | حجم: ۲٫۲ مگابایت]

خرید آنلاین
نسخه نمایشی8,000 تومان

نام گزارش: کارآموزی پتروشیمی اراکواحد U.T
تعداد صفحات:
۳۰ صفحه
فرمت گزارش:
PDF

 

ﻃﺮح اﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ اراک ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺳﺘﻤﺮار رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ،اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻄﻠﻮب از ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﺮان،ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﻔﺎﻳﯽ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎهای روز اﻓﺰون ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﯽ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ ﺑﺎ ﺻﺪور ﻧﻔﺖ ﺧﺎم از ﺳﺎل ١۶٣١ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪ و درﺻﺪرﺑﺮﻧﺎﻣﻪ های ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ های اوﻟﻴﻪ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻃﺮح از ﺳﺎل ۱۳۶۲ ﺁﻏﺎز ﺷﺪ ودر ﺳﺎل ۱۳۶۳ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎد رﺳﻴﺪ،در اداﻣﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻼش ﻮ ﭘﻴﮕﻴﺮی ﻓﺮاوان در ﺁذر ﻣﺎﻩ ۱۳۶۴ ‫اوﻟﻴﻦ ﮔﺸﺎﻳﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ وﻣﻬﻨﺪﺳﯽ واﺣﺪ اﻟﻔﻴﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﺖ ﺻﻮرت پذیرﻓﺖ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﻗﺮاردادهای اﻧﺠﺎم ﻃﺮاﺣﯽ وﻣﻬﻨﺪﺳﯽ وﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻت ﺑﺮای ﺳﺎﻳﺮ واﺣﺪها اﻣﻀﺎ و از ﺳﺎل ۱۳۶۸ ﮐﺎرهای ﻧﺼﺐ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺁﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺑﻤﻨﻈﻮرﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح و ﻣﺸﺎرﮐﺖ هر چه ﺑﻴﺸﺘﺮﺳﺮﻣﺎﻳﻪ های ﻣﺮدﻣﯽ دراﻣﺮﺗﻮﻟﻴﺪ درﺣﺎﻟﻴﮑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ وﻣﻬﻨﺪﺳﯽ واﺣدهای ﻓﺮﺁﻳندی درﺣﺎل اﻧﺠ ﺎم ﺑﻮدﻩ، درﺗارﻳﺦ ۱۹/١/۱۳۶۶ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ اراک ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ ﺑﺎ ۵۱ درﺻﺪ ﺳﻬﺎم و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﻳﺮان ﺑﺎ ۴۹ درﺻﺪ ‫ﺳﻬﺎم ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮔﺮدﻳﺪ وادارﻩ اﻣﻮرﻃﺮح ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﯽ و ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداری ﮐﺎﻣﻞ ازﺁن ﺑﻌﻬﺪﻩ اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .

 

فهرست مطالب:
مقدمه
تاریخچه پتروشیمی اراک
نمودار واحدهای مختلف پتروشیمی اراک
لرزه نگاری صنعتی
توربین
اطلاعات کلی General Information
نصب Instalation
عملکرد و بهره داری   Operation
نگهداری   Maintenance
روغنکاری  Lubrication
گاورنر  Governor
Gearbox

 

لینک کوتاه شده مطلب جهت بازاریابی :https://iranashr.com/?p=1411
1 امتیاز2 امتیاز3 امتیاز4 امتیاز5 امتیاز

جهت عضويت در خبرنامه گروه ایران نشر ايميل خود را وارد نماييد
این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستانتان پیشنهاد دهید
  Facebook  |  Twitter  |  Delicious  |  Email
همکاری در فروش فایل شاپرفا
:: آمار سایت:
تعداد کل محصولات : 467 محصول
تعداد کل فروش ها : 3984 فروش

 •  نام پروژه : طراحي سايت گروه ايران نشر
   نام قالب : سيه فام (نسخه2)
   آدرس : www.iranashr.com
   تاريخ : 1393/05/10
  طراحي سايت گروه ايران نشر
 •  نام پروژه : طراحي سايت گروه انتشاراتي
   نام قالب : سيه فام (نسخه1)
   آدرس : www.entesharati.com
   تاريخ : 1392/02/01
  طراحي سايت گروه انتشاراتي
 •  نام پروژه : طراحي سايت یونی پروژه
   نام قالب : فلت بورد
   آدرس : www.uniprozhe.com
   تاريخ : 1395/08/10
  طراحي سايت یونی پروژه
 •  نام پروژه : طراحي سايت فروشگاه کتاب
   نام قالب : سفيد فام (نسخه حرفه اي)
   آدرس : www.ebookshop.ir
   تاريخ : 1392/11/01
  طراحي سايت فروشگاه کتاب
 •  نام پروژه : طراحي سايت دیجی نایس
   نام قالب : فلت باکس
   آدرس : www.diginice.com
   تاريخ : 1394/10/01
  طراحي سايت دیجی نایس